Vận dụng và sản phẩm có thể bị kiểm tra
 • Created By : 02-Aug-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 339
 • Comment: 0

Vận dụng và sản phẩm có thể bị kiểm tra

Làm sạch, tẩy và khử trùng dụng cụ làm móng
 • Created By : 02-Aug-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 405
 • Comment: 0

Làm sạch, tẩy và khử trùng dụng cụ làm móng

Giữ cho shop luôn được an toàn
 • Created By : 02-Aug-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 296
 • Comment: 0

Giữ cho shop luôn được an toàn

Giấy tờ và chứng chỉ cần thiết
 • Created By : 02-Aug-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 298
 • Comment: 0

Giấy tờ và chứng chỉ cần thiết

Dụng cụ làm môt lần và rác thải
 • Created By : 02-Aug-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 315
 • Comment: 0

Dụng cụ làm môt lần và rác thải

Dụng cụ cá nhân cho thợ làm móng
 • Created By : 02-Aug-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 311
 • Comment: 0

Dụng cụ cá nhân cho thợ làm móng

Các giấy tờ cần thiết khác
 • Created By : 02-Aug-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 313
 • Comment: 0

Các giấy tờ cần thiết khác

Open a New Salon - Preparation
 • Created By : 24-May-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 343
 • Comment: 0

What you should prepare to open a new salon?

Open a New Salon - Operation
 • Created By : 24-May-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 352
 • Comment: 0

What you should prepare to open a new salon?

OPEN A NEW SALON - Marketing
 • Created By : 24-May-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 327
 • Comment: 0

What you should prepare to open a new salon?

OPEN A NEW SALON - FINANCE
 • Created By : 24-May-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 344
 • Comment: 0

What you should prepare to open a new salon? 

PRODUCTS FOR NAIL SALON - PART 8 - ACCESSORIES
 • Created By : 29-Apr-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 369
 • Comment: 0

What other accessories I should have in a salon?

PRODUCTS FOR NAIL SALON - PART 7 - GEL SOAK OFF
 • Created By : 29-Apr-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 370
 • Comment: 0

What products I should have to do gel polish?

PRODUCTS FOR NAIL SALON - PART 6 - NORMAL TOP AND BASECOAT
 • Created By : 29-Apr-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 351
 • Comment: 0
PRODUCTS FOR NAIL SALON - PART 5 - ACRYLIC
 • Created By : 29-Apr-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 348
 • Comment: 0

What products I should have to do acrylic nails?

PRODUCTS FOR NAIL SALON - PART 4 - MANICURE
 • Created By : 29-Apr-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 317
 • Comment: 0

What products I should have to do manicure?

Products for Nail Salon - Part 3 - Pedicure
 • Created By : 29-Apr-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 339
 • Comment: 0

What products I should have to do pedicure?

Products for Nail Salon - Part 2 - Machine
 • Created By : 29-Apr-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 340
 • Comment: 0

What machine I should have in a salon?

Products for Nail Salon - Part 1 - Furniture
 • Created By : 29-Apr-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 305
 • Comment: 0

What products I need to open a new salon?

Fixing Hand Piece Part 3 - The Rest Parts
 • Created By : 25-Apr-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 343
 • Comment: 0

How about the other parts of hand piece?

Fixing Hand Piece Part 2 - Heat
 • Created By : 25-Apr-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 303
 • Comment: 0

Why my handpiece is hot after long time using?

Fixing Hand Piece Part 1 - Unstable Rotation
 • Created By : 25-Apr-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 340
 • Comment: 0

Why my handpiece is so on and off?

Compounds in a good quality liquid
 • Created By : 25-Apr-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 326
 • Comment: 0

Which chemical compounds should be in a good liquid?

8 interesting facts about Liquid Monomer
 • Created By : 25-Apr-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 605
 • Comment: 0

You might be curious about liquid?

4 facts about Acrylic Powder and Primer
 • Created By : 24-Apr-2016
 • Write By: Admin
 • Published In: ROOT
 • Hits: 373
 • Comment: 0

What you should know more about powder and primer